baş_banner

Habarlar

 • Çybyn çyralary hakykatdanam ygtybarlymy?

  Çybyn çyralary hakykatdanam ygtybarlymy?

  Çybynlar hakykatdanam bizar edýär.Çybynlaryň zyýanly mör-möjeklerini çözmek üçin bazarda yzly-yzyna dürli çybynlara garşy önümler peýda bolýar, esasanam adamlara umyt görkezen ýaňy çybyn çyralary!Someöne käbir bäbekler çybyn çyralarynyň aňtaw salgydydygyny aýdýarlar ...
  Koprak oka
 • Çybyn çyrasyny nädip dogry ulanmaly!

  Çybyn çyrasyny nädip dogry ulanmaly!

  1. Adamlardan belli bir aralyk bar: Çybynlara gözegçilik lampalary adam bedeniniň temperaturasyny we çykarylýan uglerod dioksidini simulirlemek arkaly çybynlary özüne çekýär, eger lampa adamlara gaty ýakyn bolsa, täsiri ep-esli azalýar.2. Diwarlara ýa-da pollara ýapyşmaň: Çybyn öldüriji çyrany ýerleşdiriň ...
  Koprak oka
 • Oorapyk çybyn we zyýan berijiler öldüriji çyralar zyýankeşlere garşy täsirli çözgütleri hödürleýär

  Oorapyk çybyn we zyýan berijiler öldüriji çyralar zyýankeşlere garşy täsirli çözgütleri hödürleýär

  Mör-möjekler we çybynlar köplenç ýaşaýyş ýerlerimizde biynjalyk bolup, ukusyzlyga we çişmä sebäp bolýar.Bu nejis kriterlere garşy göreşmek üçin köp öý hojalygy dürli usullara, şol sanda himiki spreýlere ýa-da duzaklara ýüz tutýar.Şeýle-de bolsa, bu çözgütler köplenç saglyga howp salýar ýa-da p-ni netijeli ýok etmeýär ...
  Koprak oka
 • Çyra çyrasyny nädip saýlamaly

  Çybyn çyralary hakda bazarda köp önüm bar, olardan ýokary hilli önümleri nädip saýlaýarsyňyz?Çybynlardan goraýan çyrany nädip saýlamaly?PChouse, geliň bilelikde seredeliň.1. Çybynlara gözegçilik çyrasynyň görnüşine görä saýlaň: Häzirki wagtda satylýan çybynlara garşy lampalar ...
  Koprak oka
 • Gün bagynyň bug öldürijileri bilen tanyşdyrmak: Agşam açyk howada lezzet alyň!

  Yssy möwsümiň ýakynlaşmagy bilen daşardan çykmak köpler üçin ileri tutulýan meselä öwrülýär.Şeýle-de bolsa, ysgynsyz buglar eýwanda asuda agşamy ýa-da howluda gyzykly ýygnanyşygy çalt bozup biler.Ynha, gün bagynda zyýankeşlere garşy göreş çyralary peýda bolýar.Ikisiniňem iň gowusyny birleşdirmek b ...
  Koprak oka