baş_banner

Biz hakda

Ningbo Dayang Technology Co., Ltd.

2010-njy ýylda esaslandyrylan Ningbo Dayang Technology Co., Ltd. gözleg we önümçilige gönükdirilen kärhana bolup, daşky gurşawa zyýanly çybynlara garşy önümleri, çybynlary öwrenmek we daşary söwda işi bilen meşgullanýar.

111

Dünýä bazary we sarp edijileriň zerurlyklaryndan ugur alyp, Ningbo Daýang, çybynlara garşy önümler babatynda Pari Paris konwensiýasynyň 1-nji orny bilen 300-den gowrak patent, şol sanda peýdaly model patentleri we daşky görnüş patentleri bilen 300-den gowrak patent bilen moda dizaýnynda çybynlara gözegçilik önümlerini öndürdi.

Önümler şulary öz içine alýar: 100% tebigy ösümlik efir ýagyna gönükdirilen çybynlara garşy bilezik, klipler, çybynlardan goraýan spreý;Göçme ýapyk we açyk çybyn öldüriji lampa, ýapyk dem alyş görnüşi ýa-da elektrik togunyň çybyn öldüriji çyrasy, gün çybyn öldüriji çyrasy, ultrases mör-möjekleri ýok ediji we ş.m.

zawod (6)

zawod (1)

zawod (19)

zawod (3)

zawod (15)

zawod (13)

zawod (4)

zawod (17)

Tehnologiki maýa goýumlary

Daýang elmydama ylmy we tehnologiki maýa goýumlaryna üns berýär.Soňky 3 ýylda, Daýang gözleg we gözleg işlerine 20 million RMB-den gowrak maýa goýdy we jemlenen satuw girdejisiniň 7,1% -ini emele getirdi.1000 inedördül metr gözleg we barlaghana wektoryň öňüni almak boýunça gözleg üçin 137 toplum maşyn bilen gowy enjamlaşdyrylan.

million
Gözleg we maýa goýum
Gözleg we barlaghana
Gözleg we barlag enjamlary

Näme üçin bizi saýlamaly?

Daýang gözleg merkezi, wektor biologiýa muzeýinden, synag we derňew merkezinden, wektor senagaty-uniwersitet-gözleg hyzmatdaşlygy merkezinden we Ningbo wektor biologiýa kärhanasynyň gözleg institutyndan, bu institut Wektor biologiýa fiziologiýa we ekologiýa gözleg merkezi, wektor biologiýa maglumatlary gözleg merkezi, material Technologyuwaş-ýuwaşdan çykýan tehnologiýa gözleg merkezi, fotoelektrik tehnologiýasy gözleg merkezi we postdoktorlyk iş stansiýasy.

Bu aralykda, Daýang Hytaý CDC, Hytaý Ylymlar akademiýasy, Döwlet açar barlaghanasy, Günorta Hytaý oba hojalyk uniwersiteti, Şanhaý deňiz lukmançylyk gözleg instituty, Nanjing tehnologiýa uniwersiteti, UFRGS Braziliýa, FABC Braziliýa we beýleki guramalar bilen uzak möhletleýin ylmy we tehnologiki hyzmatdaşlygy ýola goýdy, Daýangyň gözleg we gözleg ukybyny ep-esli ýokarlandyrdy, innowasiýa kärhanasynyň düýbüni tutmaga kömek etdi.
Daýang gözleg merkezi, Ningbo şäherindäki iň uly we iň professional wektor senagaty bolup, ähli wektor pudagynyň ösüşinde möhüm rol oýnaýar.

zawod (11)

zawod (12)

zawod (2)

zawod (9)

zawod (16)