baş_banner

Gün bagy bug bugdaý çyrasy

Gün bug zapper lampa ekologiýa taýdan arassa we energiýa tygşytlaýan çybynlary gün energiýasy arkaly ulanmak, diňe bir ýagtylyk bilen üpjün etmän, eýsem çybynlary täsirli çekip we öldürip biler.Sçybyn öldüriji lampaulanmak aňsat, pyýada ýoluňyzy derrew ýagtylandyrmak üçin ony islendik bagyň, ýoluň, palubanyň ýa-da howuzyň gapdalynda ýerleşdiriň.Bu tebigy düzediş, zyýanly spreýleri ulanmazdan çybynlardan we uçýan mör-möjeklerden goraýar.Ajaýyp dizaýn, islendik açyk meýdana özüne çekiji bezeg goşýar.Mundan başga-da, goşulan tutawaç mangallara, pikniklere, kempirlere, gezelençlere, balyk tutmaga ýa-da gowşak näsazlyklary ýok etmek we dişlemegiň öňüni almak üçin islendik açyk howada syýahat etmegi aňsatlaşdyrýar.Bugün bug zapper çyrasyköp möwsüm dowam etjek ýokary hilli plastmassa gurluşykdan ýasalýar.Mundan başga-da, daşarky gözenek çagalarda ýa-da öý haýwanlarynda tötänleýin şikesleriň öňüni almak üçin ajaýyp gorag gatlagyny üpjün edýär.

Umuman aýdanyňda, gün çybynlaryny öldüriji lampa ekologiýa taýdan arassa, energiýa tygşytlaýjy we çybynlary öldürmek üçin guraldyr.Gün energiýasyny energiýa çeşmesi hökmünde ulanýar, diňe bir yşyklandyryş funksiýalary bilen üpjün etmek bilen çäklenmän, asuda we arassa gurşaw döretmäge kömek edip, çybynlary yzygiderli özüne çekip we öldürip biler.