baş_banner

Göçme Bug Zapper Çyra

Thegöçme çybyn zapper çyrasyajaýyp kempir çyrasy we çybyn zapperidir, şonuň üçin mör-möjekleri ýok etmek üçin fiziki usul ulanyp, LED çyrasy, çybyn öldüriji we ýok ediji enjamdyr.LED çyra çybynlary özüne çekiji hökmünde tolkun uzynlygyny berýär, içinde gurlan ýokary woltly elektrik seti çybynlary elektrik togunyň urmagy bilen öldürýär.Hiç hili himiki maddalar, zäher ýa-da ys ýok, şonuň üçin ol diňe bir öz howpsuzlygymyzy gorap bilmez, ulananymyzda daşky gurşawy hapalamaz.Göçme çybyn zapper çyrasy USB zarýad porty arkaly kompýuter we güýç banky, pes temperatura we pes energiýa sarp edilýär.Çyra kiçijik ululykda sumka salyp, nirä barsaňyzam alyp boljak gaty köp ýer tutmaýar.Ajaýyp suw geçirmeýän funksiýa, ýagyşly günlerde-de gowy işleýär.Asmak çeňňegi, diwara, agaçlara, çadyrlara, eýwanlara we islän ýeriňizde asmagy amatly edýär.

Gysgaça aýdylanda ,.göçme çybyn zapperhimiki erkin zyýan berijilerden goramagyň ajaýyp alternatiwasydyr, agyr mör-möjekleriň ýokaşmagy bilen baglanyşykly ýapyk we açyk ýerlerde ulanmak ygtybarly.Öý ýatylýan otaglar, restoranlar, myhmanhanalar, ofisler we açyk yşyklandyryş ýa-da kempir, gezelenç, balyk tutmak we ş.m. üçin çybyn öldüriji üçin amatly.