baş_banner

Gün bagynyň bug öldürijileri bilen tanyşdyrmak: Agşam açyk howada lezzet alyň!

Yssy möwsümiň ýakynlaşmagy bilen daşardan çykmak köpler üçin ileri tutulýan meselä öwrülýär.Şeýle-de bolsa, ysgynsyz buglar eýwanda asuda agşamy ýa-da howluda gyzykly ýygnanyşygy çalt bozup biler.Ynha, gün bagynda zyýankeşlere garşy göreş çyralary peýda bolýar.Bug zapperiniň we bezeg bagynyň çyrasynyň iň gowularyny birleşdirip, bu gadjet, daşarky tejribäňizi öňkülerinden has lezzetli eder.

Netijeliligi we işlemegi göz öňünde tutup döredilen “Solar Garden Bug Killer Light”, gündizine doly zarýad almak üçin gün energiýasyny ulanýar.Gün ýaşanda we gije düşende, yşyk awtomatiki usulda ýakylýar we bizar ediji mör-möjeklerden goranmak bilen daş-töweregi yşyklandyrýar.Çybyn dişlemeginden bizar ediji sesler ýa-da gyjyndyrma bilen baglanyşykly günler gutardy.

Lightagtylygyň zyýankeşlere garşy göreş funksiýasy, uçýan mör-möjekleri netijeli çekmek we ýok etmek üçin ultramelewşe şöhlesini we ösen elektron toruny ulanýar.Çybynlar, çybynlar, güjükler we beýleki mör-möjekler ýagtylyga çekilýär we tora uranda öldürilýär, bu siziň we ýakynlaryňyzyň açyk howada bökdençsiz lezzet almagyny üpjün edýär.

Gün bagy bug zapperleriniň esasy artykmaçlyklaryndan biri, daşky gurşawa arassalygydyr.Gün energiýasyna bil baglamak bilen, az elektrik sarp edýär we iň kiçi uglerod aýak yzy bolup, adaty bug zapperlerine has ekologiýa taýdan arassa alternatiwa öwürýär.Mundan başga-da, mör-möjekleri özüne çekmek üçin ulanylýan UV çyrasy, adamlar we öý haýwanlary üçin düýbünden zyýansyz bolup, töweregindäkileriň howpsuzlygyny üpjün edýär.

Bu täzeligiň ýene bir görnükli aýratynlygy, onuň çydamlylygy we howa garşylygydyr.Qualityokary hilli materiallardan ýasalan gün bagy zapper, ähli howa şertlerine, şol sanda ýagyş we aşa gyzgynlyga çydap biler.Diýmek, onuň netijeli işlemegini we köp möwsüm dowam etjekdigini bilip, ýylyň dowamynda ynam bilen ýerleşdirip bilersiňiz.

Mundan başga-da, gadget ýerleşdirilende köp taraplylygy hödürleýär.Özüniň ajaýyp we döwrebap dizaýny bilen, bag, eýwan, eýwan ýa-da düşelge bolsun, açyk meýdanda bökdençsiz garyşýar.Mundan başga-da, diwara aňsatlyk bilen gurnalyp ýa-da aýratyn zerurlyklaryňyza görä çeýe ýerleşmäge mümkinçilik berýän stol ýa-da pol ýaly tekiz ýere ýerleşdirilip bilner.

Gün bagynda zyýankeşlere garşy yşyklary saklamak hem aňsat.Gurluş himiki serişdeleri ýa-da zyýanly spreýleri öz içine almaýar we wagtal-wagtal arassalamak toruň üstünde gurlan galyndylary ýa-da mör-möjek galyndylaryny ýok eder.Ulanyjy üçin amatly dizaýn, her kimiň aňsatlyk bilen işlemegini we saklanmagyny üpjün edýär, bu bolsa ýaş we garry ulanyjylar üçin iň oňat saýlama bolýar.


Iş wagty: 14-2023-nji aprel