baş_banner

Oorapyk çybyn we mör-möjekler öldüriji çyralar

Daýang ýapyk çybyn we mör-möjekleri öldüriji çyralar hem barElektrikli çybyn öldüriji lampaweemiş görnüşi çybyn öldüriji.çybyn çyrasy öýümizde ýa-da ofisimizdäki çybynlary netijeli ýok edip bilýän örän peýdaly enjamdyr.Daýang çybyn çyrasy ösen UV tehnologiýasyny ulanýar, çybynlary netijeli özüne çekýär we çyranyň içindäki ýokary woltly set bilen derrew öldürýär ýa-da çybynlary fiziki taýdan güýçli janköýer tarapyndan sorýar.

Daýang çybyn çyralary ekologiýa taýdan arassa materiallardan ýasalýar, zyýanly gazlary ýa-da zäherli maddalary öndürmeýär we adam saglygyna zyýanly däl.Çybyn öldüriji lampany ulanmak gaty ýönekeý we amatly.Diňe mör-möjekleriň ýygnanýan ýerinde ýa-da çybynlaryň ýygy-ýygydan, meselem, gapy, penjiräniň ýa-da ýapyk burçlarda ýerleşdirmeli.Soňra diňe güýji açyň we çyrany ýakyň.Sesiň ýa-da ysyň päsgelçiligi barada alada etmeli däl we hiç hili aladalanman arassa ýapyk gurşawdan lezzet alyp bileris.Oorapyk çybyn öldüriji çyradiňe bir öýde ulanmak üçin amatly bolman, eýsem söwda ýerleri, myhmanhanalar, restoranlar, hassahanalar we ş.m.Arassa we arassaçylyk gurşawyny döretmäge we çybynlaryň adam saglygyna abanýan howpundan gaça durup biler.Tomusda ýa-da çygly möwsümde bolsun, ýapyk çybynlara gözegçilik lampalary bize çagalar we öý haýwanlary üçin amatly we asuda dynç alyş ýerini getirip biler.