baş_banner

Uçuň + Guşlar + tarakany ýok ediji

Guş tüpeňleri, guşlary kowalamak tüpeňleri diýlip hem atlandyrylýar, guşlaryň aljyraňňylygynyň we binalara, desgalara ýa-da ekinlere zeper ýetmeginiň öňüni almak üçin ulanylýan enjam.Adatça plastmassa ýa-da poslamaýan polatdan ýasalýar, ýiti we uçly uçlary bar we guşlaryň aljyraňňylygyna sezewar bolup, guşlary saklamak üçin ýaramly päsgelçilik döredýär.Taslamasy we tertibiguşlara garşy taýaklarguşlaryň özüni alyp barşyna we fiziki aýratynlyklaryna esaslanýar.Olar şöhlelere, üçek gyralaryna, penjire sütünlerine, alamatlara, şarjagazlara we guşlaryň saklanmagyna ýykgyn edýän beýleki ýerlere ýerleşdirilýär.Bu ýerlerde uzak durmaga ýa-da höwürtge gurmaga synanyşýan guşlar guşlaryň uçlarynyň ýiti uçlaryny duýýarlar we başga ýere gitmegi ýa-da gözlemegi saýlaýarlar.Guş tüýdükleriniň ulanylmagy birnäçe artykmaçlygy hödürleýär.Birinjiden, olar adamkärçiliksiz, zyýansyz we ekologiýa taýdan arassa çözgüt.Himiki serişdeleri ýa-da pestisidleri ulanmakdan tapawutlylykda,plastik guş taýaklaryguşlara hiç hili zyýan bermäň we çäkleri we päsgelçilikleri kesgitlemek bilen sebiti goraň.Ikinjiden, guş uçlary ýönekeý we gurmak aňsat we dürli ýüzlere we gurluşyk gurluşlaryna uýgunlaşdyrylyp bilner.Mundan başga-da, guş uçlary howa şertlerine we uzak ömrüň dowamynda daşky gurşawyň täsirlerine çydap bilýän ýokary howa çydamly materiallardan ýasalýar.Guş taýaklaryny ulanmak adamlara tertipli, howpsuz we hoşniýetli gurşawy saklamaga kömek edip biler, şol bir wagtyň özünde guşlar bilen sazlaşykly ýaşamagyň deňagramlylygyny gorap biler.