baş_banner

Çybyn çyrasyny nädip dogry ulanmaly!

1. Adamlardan belli bir aralyk bar:
Çybynlara gözegçilik lampalary adam bedeniniň temperaturasyny we çykarylýan kömürturşy gazyny simulirlemek arkaly çybynlary özüne çekýär, eger lampa adamlara gaty ýakyn bolsa, täsiri ep-esli azalýar.

2. Diwarlara ýa-da pollara ýapyşmaň:
Çybyn öldüriji çyrany bir metr beýiklikdäki açyk ýerde goýuň.Daşky gurşaw garaňky we statik bolanda, çybyn öldüriji çybynlary öldürmegiň iň çaltlygy we iň gowy täsiri bolýar.

3. Çukurda goýmaň:
Howa akymynyň tizligi çybynlary tutmagyň täsirine täsir eder we çybynlary öldürmek täsiri tebigy taýdan ep-esli azalar.

4. Çybynlara gözegçilik lampalarynyň ýeke-täk ýagtylyk çeşmesidigine göz ýetiriň:
Çybyny açyp, duzagy uçup, agşam işden çykmazdan ozal yşyklandyryşy öçürip bilersiňiz.Bir gije duzaga düşensoň, ýapyk çybynlar esasan ýok edilip bilner.

Mundan başga-da, ilkinji gezek ulananyňyzda, irden agşam gapylary, penjireleri ýa-da ekran gapylaryny we penjirelerini ýapmak, yşyklandyryşy öçürmek we gitmek iň gowusydyr.Çybynlara gözegçilik etmekde 2-3 sagat ünsüňizi jemläň we adamlar jaýyň içine gaýdyp gelende maşyny ýapmaň.Ertesi gün irden otagda çybyn bolmaz.Tomus ýa-da çybyn çäreleri wagtynda ony her gün ulanyp bolýar.Ulanyş wagty näçe uzak bolsa, şonça-da gowy täsir edip, gapylaryň we penjireleriň boşlugy sebäpli otaga girýän çybynlary ýok etmek.


Iş wagty: Iýun-01-2023