baş_banner

Zawod gezelenji

Galyp ussahanasy

Daýangyň öz galyndylaryny gaýtadan işlemek ussahanasy bar, her prosesi 5 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan hünärmenler dolandyrýarlar.
Galyndy öndürmek üçin gurşun wagty 30-40 gün, galyndy takyklygy ± 0.02mm aralygynda dolandyrylýar.
Gaty dolandyryş ulgamy, garaşsyz galyndylaryň açylmagy we baý tejribe Daýangy islendik galyndy meselesini çalt çözmäge alyp barýar.

sanjym

sanjym

Sanjym galyplary ussahanasy

Häzirki wagtda 35 sanjym galyplaýjy maşyn bar.Netijeli dolandyryş we takyk kämilleşdiriş arkaly awtomatiki önümçilik amala aşyrylýar, şonuň üçin bir adam birnäçe maşyny dolandyryp biler.
Galyndylara hyzmat etmek meselesinde, Daýang bazardaky emeli suw bilen deňeşdirilende awtomatiki sowadyjy suwy kabul etdi, sowatmak has ýumşak we has wagtynda, plastmassa bölekleriniň hilini has durnukly saklamak üçin galybyň hyzmat möhletini has gowulaşdyrýar.

LED monjuklary ýapmak ussahanasy

Daýang, çybynlary gabýan LED monjuklaryny özbaşdak gurşap alýan ýeke-täk çybyn öldüriji lampa öndüriji.Lightagtylyk diod Au (Altyn)> 99,99% bilen ýasalýar, ýagtylyk tolkun uzynlygyna çydamlylygy +/- 2nm aralygynda dolandyrmaga kömek edýär.Üýtgeşik UV LED monjuklarda oýlap tapyş patenti bar (Patent belgisi: CN201711342996.4).Abraýly Hytaý CDC tarapyndan synag edilen, Daýang tarapyndan işlenip düzülen çybyn çekiji LED monjuklar, Zika wirusyndan netijeli goramak üçin Aedes aegypti-e garşy has täsirli.

sanjym

sanjym

Gurnama ussahanasy

Daýang, arassa önümçilik dolandyryşyny girizeninden soň önümçilik prosesinde ýüze çykan täzelikleriň kömegi bilen önümçilik kuwwatyny 20% ýokarlandyrmagy başarýar.Önümçilik prosesinde galyndylary ýok etmek, has pes çykdajylarda ýokary hilli önümleri bermek.

Häzirki wagtda 25 önümçilik liniýasy bar, her setirde bary-ýogy 8-10 işçi bar.Gündelik önümçilik kuwwaty takmynan 25,000 bölek çybyn öldüriji lampa.

Her täze işgäri önüm öndürilende hil meselesini ýygnamak üçin hünär induksiýa okuwy gurlar.

Çybynlardan goraýan önümleriň ussahanasy

Daýang ýöriteleşdirilen awtomatiki önümçilik liniýalary, zähmeti maşynlar bilen çalyşmak, bir damja maşyn 4 işçini çalşyp biler, önümçilik kuwwatyny ep-esli ýokarlandyrar.
Bazardaky önümleriň üstüne diňe ýag ýa-da tagam sepmek bilen deňeşdirilende, Daýang hemişe çybynlara garşy täsirli birleşme formulasyny öwrenmäge we ösdürmäge ünsi jemleýär, diňe materiallar bilen garylan 100% tebigy ösümlik efir ýagyny ulanýar, ysy uzak dowam edýär we çybyn täsir ediji täsir has möhümdir.
Spreý doldurmak ussahanasy ýüz müň derejeli tozansyz derejä esaslanýar, esasy ene we bäbek kanallaryna önümleri we içerde we daşary ýurtlarda käbir dermanhanalary üpjün edýär.

sanjym

sanjym

Daýang, BSCI, ISO9001, ISO14001, ISO45001, Disneý, Uniwersal, UL, WCA we FA we ş.m. ýaly zawod önümlerini geçdi, TUV, UL, ETL, SGS, CE, ROHS we REACH we ş.m. önüm şahadatnamalary sebäpli önümlerimize eksporta kömek edýär. abraýly kompaniýa we markalary bolan ýüzlerçe ýurt.Bu ýyllardan soň, Daýang Ningbo in Engineeringenerçilik merkezi, Zhejiang welaýatynyň ýokary tehnologiýaly korporasiýasy we Zhejiang welaýatynyň ýokary ösüş kärhanasy we ş.m. hökmünde sylaglandy.

Geljekde Daýang ýokary tehnologiýaly daşky gurşawa zyýanly zäherli çybynlara gözegçilik pudagyny öwrenmegi dowam etdirer, gözlegleriň we netijeliligiň ösdürilmegine ünsi jemläp, ussatlyk ruhuny talap edip, abraýly bir kärhana bolar.