baş_banner

Çybyn çyralary hakykatdanam ygtybarlymy?

Çybynlar hakykatdanam bizar edýär.Çybynlaryň zyýanly mör-möjeklerini çözmek üçin bazarda yzly-yzyna dürli çybynlara garşy önümler peýda bolýar, esasanam adamlara umyt görkezen ýaňy çybyn çyralary!Someöne käbir bäbekler çybyn çyralarynyň aňtaw salgydydygyny aýdýarlar we köp bäbek çybyn çyralarynyň hakykatdanam peýdalydygyna ynanýarlar.Şeýlelik bilen, bu gün çybyn öldüriji çyranyň hakykatdanam ygtybarlydygyna Siaoýin bilen baha bereliň?

Çybynlary öldürýän lampalaryň iş prinsipi:
Degişli synaglara görä, çybynlaryň adam bedenini çilim çekip bilmeginiň sebäbi, adam bedeni tarapyndan çykarylýan kömürturşy gazydyr.Çybynlary öldürýän lampalar çybynlaryň aýratynlyklaryny ulanýarlar, içerki fotokatalitik kömürturşy gazyny çybynlary özüne çekmek üçin ulanýarlar, soň bolsa ýok etmek üçin içerki ýokary woltly elektrik ýa-da tükeniksiz janköýerleri ulanýarlar.

Daýang çybyn çyrasy
Fiziki ýörelgelerden peýdalanyp çybyn öldürmek çyrasy.Çybyn rulonlary, çybyn tüsseleri, çybynlardan goraýjy we ş.m. bilen deňeşdirilende hiç hili himiki komponent goşmaýar we birneme howpsuz we ýumşakdyr.

Çybynlara gözegçilik meýdany 100 inedördül metre çenli bolup biler.Çybynlar adam bedeniniň temperaturasyny, çykarylýan kömürturşy gazyny we çybynlaryň fototaksini simulirlemek arkaly çybynlary özüne çekýär, şonuň üçin çybynlar çybynlara gözegçilik çyrasyna howlukmaç başlangyç edip bilerler, soň bolsa elektrik torundan peýdalanyp, olary ýok eder.


Iş wagty: Iýun-03-2023