baş_banner

Syçan duzaklary

Syçan duzagy, alakalar ýaly gemrijileri tutmak üçin ulanylýan umumy guraldyr.Öýde, ammarlarda, fermalarda we ş.m. ulanmakdan başga-da, oba hojalygynda hem ulanylyp bilner.Syçanlar oba hojalygyndaky iň howply zyýan berijilerden biridir we olar ekinlere köp zyýan berip, oba hojalygynyň hasyllylygyny we hilini peseldip biler.Ekinleri howpsuz saklamak we hasyllylygy ýokarlandyrmak üçin daýhanlar köplenç syçanyň ilatyna gözegçilik etmek üçin çäreleri görmeli bolýarlar.Syçan ýelim duzagy daýhanlara gemrijileriň ýokaşmagy meselesini çözmäge kömek etmek üçin örän täsirli tutmak guraly hökmünde ulanylyp bilner, şeýlelik bilen ekin meýdanlarynyň hasyllylygyny we ykdysady netijeliligini ýokarlandyrar.Mundan başga-da, ýapyk gurşawda zyýankeşlere garşy göreşmek üçin syçan duzaklary ulanylyp bilner.Syçanlardan başga-da, alaka duzaklary tarakanlar we garynjalar ýaly beýleki ýapyk mör-möjekleri hem tutup we dolandyryp biler.Bu zyýan berijiler köplenç ýaşaýyş gurşawymyza oňaýsyzlyk we saglyga zyýan ýetirýär.Gurnamak arkaly adamkärçilikli syçan duzagy, bu zyýankeşlere has gowy gözegçilik edip, olara garşy göreşip, içerki gurşawymyzy arassa we amatly saklap bileris.Jemläp aýtsak, umumy gural hökmünde syçan duzaklary öýlerde, ammarlarda we ekerançylyk ýerlerinden başga-da ylmy gözleglerde, oba hojalygynda we ýapyk şertlerde ulanylyp bilner.Ylmy gözlegleri ösdürmek ýa-da ekerançylyk ýerleriniň we ýapyk gurşawyň howpsuzlygyny we arassaçylygyny goramak üçin bolsun, syçan duzaklary örän amaly we täsirli guraldyr.