Daýang gözleg merkezi, Ningbo şäherindäki iň uly we iň professional wektor senagaty bolup, ähli wektor pudagynyň ösüşinde möhüm rol oýnaýar.

Biz hakda

Ningbo Dayang Technology Co., Ltd.
hakda

2010-njy ýylda esaslandyrylan Ningbo Dayang Technology Co., Ltd. gözleg we önümçilige gönükdirilen kärhana bolup, daşky gurşawa zyýanly çybynlara garşy önümleri, çybynlary öwrenmek we daşary söwda işi bilen meşgullanýar.
Dünýä bazary we sarp edijileriň zerurlyklaryndan ugur alyp, Ningbo Daýang, çybynlara garşy önümler babatynda Pari Paris konwensiýasynyň 1-nji orny bilen 300-den gowrak patent, şol sanda peýdaly model patentleri we daşky görnüş patentleri bilen 300-den gowrak patent bilen moda dizaýnynda çybynlara gözegçilik önümlerini öndürdi.

118+

Countriesurtlar

40000㎡

Meýdany

1000+

Patent

Önümler kategoriýasy

100% tebigy ösümlik efir ýagyna gönükdirilen çybynlara garşy bilezik, klipler, çybynlardan goraýan spreý;Göçme ýapyk we açyk çybyn öldüriji lampa, ýapyk dem alyş görnüşi ýa-da elektrik togunyň çybyn öldüriji çyrasy, gün çybyn öldüriji çyrasy, ultrases mör-möjekleri ýok ediji we ş.m.

Hyzmatdaşymyz

 • babemax
 • çaga
 • walmart
 • çaga dogurmak
 • xiaomi
 • unananbaiyao
 • rtmart
 • telebrand
 • nuby
 • cvs
 • geiserphama
 • Çikko
 • bikit
 • gymmaty
 • upeco
 • pororo
 • Surat
 • mini
 • mannafeel
 • zapp
 • kokit
 • çaga seretmek
 • Haýwan
 • thehome
 • markasy
 • ace
 • kans
 • neteast

Daýang hakda

 • 20+ ýyllyk tejribe

  1 20+ ýyllyk tejribe

  Içgi enjamlaryny öndürmek pudagynda 20 ýyldan gowrak tejribe toplap, iBottling ýokary hilli çüýşe maşynlaryny we beýleki enjamlary dizaýn etmek, öndürmek we oturtmak tejribesine eýe.
 • Omörite çüýşe çözgütleri

  2 Omörite çüýşe çözgütleri

  Dayang, çykdajylary 10% - 20% tygşytlamaga kömek edip biljek ýörite çüýşe çözgütlerini hödürleýär.Toparymyz, aýratyn zerurlyklaryňyza düşünmek we ýörite çözgüt üçin ýokary akymly üpjün edijiler bilen maslahatlaşmak üçin siziň bilen ýakyndan işleşer.
 • Qualityokary hilli maşynlar

  3 Qualityokary hilli maşynlar

  Önümçilik toparymyz dizaýnerleri we işçileri dolandyrmak we kärhana çeşmesini meýilleşdirmek üçin ERP ulgamyny ulanýar. Çig mal satyn almakdan önümçilige çenli hil barlagy ajaýyp dolandyryş ulgamyna eýe.Bu ýokary tizlikli, ýokary hilli, ýokary takyklyk we tygşytly enjamlary üpjün edýär.
 • Doly bahaly kepillik hyzmaty

  4 Doly bahaly kepillik hyzmaty

  Daýang, müşderilerine rahatlyk we işini ösdürmäge ünsi jemläp, enjamlary üçin giňişleýin kepillik hyzmatyny hödürleýär. Şeýle hem, enjamlaryny gurnamak we gurmak bilen kärhanalara kömek etmek üçin şahsy hereket meýilnamalaşdyryş hyzmatlaryny hödürleýäris.

Iň soňky habarlar

Ningbo Dayang Technology Co., Ltd.
 • Çybyn çyralary hakykatdanam ygtybarlymy?

  LED hekaýasy

  Çybyn çyralary hakykatdanam ygtybarlymy?

  Çybyn çyralary hakykatdanam ygtybarlymy?

  Çybynlar hakykatdanam bizar edýär.Çybynlaryň zyýanly mör-möjeklerini çözmek üçin bazarda yzly-yzyna dürli çybynlara garşy önümler peýda bolýar, esasanam adamlara umyt görkezen ýaňy çybyn çyralary!Someöne käbir bäbekler çybyn çyralarynyň aňtaw salgydydygyny aýdýarlar ...

 • Çybyn çyrasyny nädip dogry ulanmaly!

  LED hekaýasy

  Çybyn çyrasyny nädip dogry ulanmaly!

  Çybyn çyrasyny nädip dogry ulanmaly!

  1. Adamlardan belli bir aralyk bar: Çybynlara gözegçilik lampalary adam bedeniniň temperaturasyny we çykarylýan uglerod dioksidini simulirlemek arkaly çybynlary özüne çekýär, eger lampa adamlara gaty ýakyn bolsa, täsiri ep-esli azalýar.2. Diwarlara ýa-da pollara ýapyşmaň: Çybyn öldüriji çyrany ýerleşdiriň ...

 • Oorapyk çybyn we zyýan berijiler öldüriji çyralar ...

  LED hekaýasy

  Oorapyk çybyn we zyýan berijiler öldüriji çyralar zyýankeşlere garşy täsirli çözgütleri hödürleýär

  Oorapyk çybyn we zyýan berijiler öldüriji çyralar ...

  Mör-möjekler we çybynlar köplenç ýaşaýyş ýerlerimizde biynjalyk bolup, ukusyzlyga we çişmä sebäp bolýar.Bu nejis kriterlere garşy göreşmek üçin köp öý hojalygy dürli usullara, şol sanda himiki spreýlere ýa-da duzaklara ýüz tutýar.Şeýle-de bolsa, bu çözgütler köplenç saglyga howp salýar ýa-da p-ni netijeli ýok etmeýär ...

 • LED hekaýasy

  Çyra çyrasyny nädip saýlamaly

  Çyra çyrasyny nädip saýlamaly

  Çybyn çyralary hakda bazarda köp önüm bar, olardan ýokary hilli önümleri nädip saýlaýarsyňyz?Çybynlardan goraýan çyrany nädip saýlamaly?PChouse, geliň bilelikde seredeliň.1. Çybynlara gözegçilik çyrasynyň görnüşine görä saýlaň: Häzirki wagtda satylýan çybynlara garşy lampalar ...

 • LED hekaýasy

  Gün bagynyň bug öldürijileri bilen tanyşdyrmak: Agşam açyk howada lezzet alyň!

  Gün bagynyň bug öldürijileri bilen tanyşdyrmak: Howadan lezzet alyň ...

  Yssy möwsümiň ýakynlaşmagy bilen daşardan çykmak köpler üçin ileri tutulýan meselä öwrülýär.Şeýle-de bolsa, ysgynsyz buglar eýwanda asuda agşamy ýa-da howluda gyzykly ýygnanyşygy çalt bozup biler.Ynha, gün bagynda zyýankeşlere garşy göreş çyralary peýda bolýar.Ikisiniňem iň gowusyny birleşdirmek b ...