baş_banner

Çyra çyrasyny nädip saýlamaly

Çybyn çyralary hakda bazarda köp önüm bar, olardan ýokary hilli önümleri nädip saýlaýarsyňyz?Çybynlardan goraýan çyrany nädip saýlamaly?PChouse, geliň bilelikde seredeliň.

1. Çybynlara gözegçilik çyrasynyň görnüşine görä saýlaň: Häzirki wagtda satylýan çybynlara garşy lampalary iki görnüşe bölmek bolar: çybynlara gözegçilik lampalary we howa akymy çybyn sorujy lampalar.Olaryň arasynda elektron çybyn öldüriji çyrasy irki nesil önümidir.Onuň ýörelgesi, çybynlary çekmek we elektrik toguny çekmek üçin çybynlaryň Fototaksini ulanmakdyr.Şeýle-de bolsa, ulanylanda bu täsirli däl we ululygy uludyr we çybynlaryň ýakylýan ysyny çykarar;Häzirki wagtda çybynlara gözegçilik etmek üçin iň ösen lampalar, çybynlary janköýerleriň howa akymy arkaly siňdirmek prinsipine esaslanýan howa akymyny soruş tertibini ulanýarlar.

2. Çybynlara gözegçilik lampalarynyň materialyna esaslanyp saýlaň: Häzirki wagtda bazardaky ýokary hilli çybynlara garşy lampalar, adatça antibakterial we ýalyn saklaýjy aýratynlyklara eýe bolan ýokary hilli täze AB materiallaryndan ýasalýar we önümde bar ýokary dykyzlygy, ýokary gatylygy we gaty berk we çydamly;Arzan çybyn lampalary köplenç gaýtadan işlenen galyndy plastmassany güýçli ysy bolan we döwülmäge ýykgyn edýän material hökmünde ulanýarlar.Çyra turbasynyň şöhlelenmegi bilen zyýanly maddalary çykarmak has ähtimaldyr.

3. Çybynlara gözegçilik çyrasynyň turbasyna görä saýlaň: Çybynlara gözegçilik çyrasynyň turbasynyň hili, çybynlara gözegçilik etmegiň täsirine we önümiň hyzmat ediş möhletine ep-esli täsir edýär.Qualityokary hilli çybynlara gözegçilik lampa turbalary, adatça çybynlary özüne çekýän we energiýa tygşytlaýan ýagtylyk çeşmesi hökmünde gysga tolkun uzynlygy gyrmyzy çyrany ulanýarlar.Hyzmat möhleti adaty yşyklandyryş lampalaryna garanyňda has çydamlydyr;Qualityaramaz hilli çybynlara gözegçilik lampalary köplenç adaty yşyklandyryşy ýagtylyk çeşmesi hökmünde ulanýarlar.Lightagtylygyň bu görnüşiniň uzyn tolkun uzynlygy sebäpli, çybynlary özüne çekmek ukyby pes we çybynlary tutmak täsiri tebigy taýdan birneme pes.


Iş wagty: Maý-03-2023